Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO Jakkolwiek.pl z dnia 25.04.2019r.

 1. Definicje.

Administrator – Spółka cywilna
AREA PRESS sp. z o.o., ul. Sambora 22C/1, 83-300 Kartuzy, KRS 0000625678, REGON 364820920, NIP 5892025465, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie Jakkolwiek.pl.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i zabezpieczania wszelkich danych osobowych w domenie Jakkolwiek.pl.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 3. Administrator wykonywać będzie czynności związane z przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, Zasadami dotyczącymi monitoringu wizyjnego, Regulaminem przyznawania kredytu kupieckiego, innymi dokumentami wewnętrznymi związanymi z przetwarzaniem danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe, zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, o których mowa w RODO, w szczególności:
  • zasadą przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  • zasadą zbierania danych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
   w sposób niezgodny z tymi celami;
  • zasadą minimalizacji zbieranych danych;
  • zasadą prawidłowości zbieranych danych;
  • zasadą ograniczenia przechowywania danych;
  • zasadą przetwarzania w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. Dla skutecznej realizacji Polityki Prywatności Administrator zapewniał będzie odpowiednie środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, sprawował będzie nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, a także kontrolował zastosowane środki ochrony. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
 6. Obszarem, w którym przetwarzane są dane osobowe przez Administratora będzie jego siedziba.
 7. Administrator  udostępnia twórcom dane klienta w celach wysłania paczki,  nie w celach marketingowych. Jeżeli twórca wykorzystuje te dane do innych celów niż wysłanie produktu, robi to bez zgody administratora.
 8. Administrator upoważniając twórców lub współpracowników do przetwarzania danych osobowych zobowiąże ich do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora gromadzone będą w zbiorach danych.

3. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Jakkolwiek.pl swoich danych osobowych oraz oświadcza, że informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą.

4.Administratorem danych osobowych jest
AREA PRESS sp. z o.o., ul. Sambora 22C/1, 83-300 Kartuzy, KRS 0000625678, REGON 364820920, NIP 5892025465, dostępna pod adresem internetowym jakkolwiek.pl wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

5. Jakkolwiek.pl przechowuje następujące dane osobowe:
a). Imię i nazwisko – umożliwia wysłanie zamówionego produktu oraz,
b.) Adres e-mail – pozwala na wysyłanie potwierdzenia zamówienia,
c). Adres zamieszkania/wysyłki – jest potrzebny w celu dostawy,
d). Nr telefonu – jest potrzebny w celu dostawy Użytkownikowi.
e). Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPal

6. Jakkolwiek.pl wykorzystuje przy prowadzeniu strony internetowej technologię cookies. Polityka ta określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych Jakkolwiek.pl z siedzibą w Kartuzach, ul. Sambora 22c/1.
7. Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi użytkowników w ramach usług objętych Regulaminem. Jakkolwiek.pl dołoży najwyższej staranności, aby dane Użytkowników nie zostały udostępnione osobom trzecim odwiedzającym stronę Sklepu.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania ze strony internetowej Jakkolwiek.pl.
9. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPal w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
10. Dane o Użytkownikach mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.
11. Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, a w szczególności do ich poprawiania lub usuwania.
12. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)